Porady  Wiadomości

Jak działa ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Każde dziecko w Polsce musi być objęte obowiązkowym świadczeniem zdrowotnym przez rodzica albo dziadka (gdy rodzice nie pracują) lub prawnego opiekuna Do ZUSu zgłasza go sam pracodawca, a w przypadku, gdy rodzic prowadzi działalność gospodarczą, wtedy wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składa samodzielnie. Dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, jest nim objęte do momentu pełnoletniości, a w przypadku osób uczących się, do 26 roku życia. Ubezpieczenie szkolne to tradycyjne grupowe ubezpieczenie, które chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uszkodzeniem ciała (skręcenie, złamanie, wybicie czy inne urazy), które wydarzyły się zarówno w szkole, jak i poza nią, tylko na terenie Polski. Ubezpieczenia szkolne zwykle są ważne w trakcie trwania roku szkolnego, nie obejmują czasu wakacji. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku dziecka z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku polisy NNW nie trzeba korzystać z oferty placówki, do której zapisane jest dziecko, tylko można samodzielnie wybrać, dobierając zakres do indywidualnych potrzeb. Szkoły i placówki oświatowe nie mają obowiązku zawierania umów ubezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoła organizuje wycieczkę oraz w przypadku skierowania ucznia przez szkołę na praktyki. Aktualne przepisy wyraźnie podkreślają, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolne i zawierane jedynie z woli rodziców. Placówka szkolna nie powinna nakładać na rodzica obowiązku opłacania składek za ubezpieczenie.

Ubezpieczenie indywidualne NNW zależy od ubezpieczyciela i zakresu proponowanej ochrony, dopasowanej indywidualnie według potrzeb. Do wyboru rodzic ma ubezpieczenie dziecka w ramach dodatkowej umowy do polisy na życie, gdzie uzyskuje się pakiet assistance, który zapewnia pokrycie kosztów opieki domowej, pielęgniarskiej czy transportu do i z placówki medycznej, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ubezpieczenie dziecka online jest rozwiązaniem dla osób szukających ubezpieczenia bez polisy na życie, ze stałymi kwotami ubezpieczeń za konkretne zdarzenia, które można rozszerzyć o dodatkowe pakiety. Takie ubezpieczenie działa wszędzie i zawsze, bez względu na okoliczności: w szkole, poza szkołą, ale również za granicą. To ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do ubezpieczenia szkolnego, które wybiera się we wrześniu. W przypadku ubezpieczeń niezależnych, które nie są umowami dodatkowymi, odszkodowanie wypłacane jest za sam fakt zdarzenia, który jest udokumentowany, nie trzeba czekać do zakończenia leczenia. Ubezpieczenie szkolne grupowe oraz indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka zwiększają liczbę świadczeń i w przypadku wypadku, odszkodowania się kumulują. Gdy można sobie pozwolić wyłącznie na jedno z ubezpieczeń, to oczywiście lepiej wybrać NNW, które jest kompleksowym rozwiązaniem.

Te dwie polisy, szkolna oraz prywatna uzupełniają się, a zakres ochrony zdrowia dziecka po prostu się rozszerza. O dodatkowe, prywatne ubezpieczenie warto zadbać wtedy, kiedy dziecko wymaga regularnych wizyt u specjalisty, które w przypadku publicznego ubezpieczenia wiążą się z dłuższym oczekiwaniem na badanie. Można zdecydować się na taki pakiet medyczny, który gwarantuje dostęp do wielu konkretnych specjalistów i pediatrów w wielu placówkach w Polsce a także wizyty domowe. Polisa NNW pokrywa koszty rehabilitacji, których większość pakietów medycznych nie uwzględnia. W przypadku nieszczęśliwych wypadków polisa NNW wypłaca odszkodowania oraz pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji a przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, polisa ta gwarantuje wypłacenie odpowiedniego świadczenia. Dodatkowo w ramach tej polisy, w przypadku dłuższego pobytu w szpitalu, wypłacana jest określona kwota za każdy spędzony w szpitalu dzień. Polisa NNW najlepiej chroni w razie wypadku, czyli w sytuacji jednorazowej, natomiast w dłuższej perspektywie regularnego wsparcia specjalisty czy kilku specjalistów, czyli stałej opieki sporym ułatwieniem jest prywatne ubezpieczenie.

Zobacz więcej